Risk and Prevention

ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ 

ਰੋਕਥਾਮ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80% ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਸਰਗਰਮ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ-ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ, ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ 

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਜਾਣੋ।

ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ